Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2008

Giải pháp mail cho doanh nghiệp P1

I - GIỚI THIỆU:
Giải pháp này mượn Gmail làm Mail Server, dành cho các công ty không có Mail Server riêng, không có IT để quản lý Mail Server. Các user check mail bằng cách gõ domain công ty mình (email có dạng user@tencongty.com). Mọi thứ đều do Google làm. Bạn chỉ việc trỏ domain mình về google.

Công việc gồm 3 phần.

Phần 1: Mua domain

Phần 2: Đăng ký dịch vụ Google Apps

Phần 3: Trỏ MX record về Gmail

II - THỰC HIỆN:

Phần 1: Mua domain (xem hướng dẫn mua domain tại Yahoo trong bài "Giải pháp mail cho doanh nghiệp")

Phần 2: Sign up Google Apps

- Vào trang https://www.google.com/a/ chọn Small Business

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024x742


- Click nút Compare Editions and Sign Up

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024x742


- Tiếp tục Signup

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024x742


- Nhập vào Domain mình đăng kí

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024x742


- Điền thông tin

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024x742


Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024x742


- Account Admin

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024x742


- Done

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024x742


- Tạo mail cho user:

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024x742


Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024x742


- Đăng nhập:

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024x742
Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024x742