Thứ Ba, 29 tháng 7, 2008

Cách xử lý khi Yahoo Messenger không hiện chữ trong khung chat...

Bạn thực hiện như sau.

1.
Start > Run > Nhập vào là: regsvr32 vbscript.dll > OK
Máy sẽ báo: "DllRegister Server in vbscript.dll succeeded"
2.
Start > Run > Nhập vào là: regsvr32 jscript.dll > OK
Máy cũng sẽ báo: "DllRegister Server in jscript.dll succeeded"

Restart máy lại sau khi làm xong 2 bước trên.

Thân ái